Rezerwat Uroczysko Wrzosy

Kategoria: Gmina Wołów, Wysoczyzna Rościsławska


Rezerwat położony na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła. Utworzony został w 2000 r. i powiększony w 2010 r. do powierzchni 575,11 ha.

Warto zobaczyć:

Chroni stanowiska fragmentów lasów łęgowych, zwłaszcza zespołów olsu porzeczkowego i łęgu olszowo-jesionowego, oraz lęgowisk awifauny leśnej i wodno-błotnej. Znajdują się tu starorzecza, stawy hodowlane, śródleśne młaki, rowy odwadniające oraz strumienie i cieki wodne. Flora rezerwatu obejmuje około 470 gatunków roślin, w tym 21 chronionych. Występuje tu około 180 gatunków ptaków, w tym 120 lęgowych. W 1993 r. dokonano reintrodukcji bobra.


[mapsmarker marker=”86″]

Dodaj komentarz